این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

ثبت نام در همایش
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در
سامانه کاربران ثبت نام نمایید.

  

پوستر همایش


برگزارکنندگان


-------------------------------

---------------------------

_____________________
حامیان


-------------------------------
| درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

آشنایی با مقاله مرور نظام مند و متاآنالیز

1394/12/20
آقای دکتر رامین صادقی
ظرفیت 30 نفر

پنج شنبه 20/12/94 ساعت: 10 تا 12


 مدرس: دکتر رامين صادقي-مرکز تحقيقات پزشکي هسته اي - دانشگاه علوم پزشکي مشهد
گروه هدف: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اهداف کارگاه: شرکت کنندگان در کارگاه بايد بتوانند:
1-      تفاوت مرور نظام مند متون با مقاله مروري را بيان کنند.
2-      مراحل انجام يک متا آناليز را انجام دهند.
3-      انواع منابع اطلاعاتي پزشکي و خصوصيات آنها را ذکر کرده و در استراتژي جستجو خود به کار برند.
4-      کيفيت مطالعات يافته شده را با استفاده از روشهاي استاندارد بررسي کنند.
5-      مفهوم اندازه اثر را بيان کنند.
6-      روشهاي بررسي ناهمگوني و تورش انتشار را انجام دهند.
روش تدريس: سخنراني و کارگروهي
روش ارزشيابي: انجام تکاليف کار گروهي
پيش نياز: آگاهي اجمالي از پزشکي مبتني بر شواهد و روش بررسي نقادانه

منابع:
1-      Introduction to Meta-Analysis. Michael Borenstein,L. V. Hedges,J. P. T. Higgins and H. R. Rothstein. 2009,John Wiley & Sons,Ltd.
2-      Publication Bias in Meta-Analysis: Prevention,Assessment and Adjustments. Hannah R. Rothstein,Alexander J. Sutton,Michael Borenstein. 2005,John Wiley & Sons,Ltd.
3-      Les Irwig,et al. Guidelines for Meta-analyses Evaluating Diagnostic Tests. Ann Intern Med. 1994;120:667-676.

بازگشت